VKAT informacinė sistema, skirta arbitražo proceso valdymui elektroniniu būdu


Niujorko konvencijos (1958) žemėlapis​

VILNIAUS KOMERCINIO ARBITRAŽO TEISMO REKOMENDUOJAMOS ARBITRAŽINĖS IR MEDIACIJOS IŠLYGOS

ARBITRAŽINIS SUSITARIMAS

Asmenims, pageidaujantiems, kad ginčų, nesutarimų ar reikalavimų, kylančių iš jų sudaromų sutarčių ar su jomis susijusių, nagrinėjimą organizuotų ir administruotų Vilniaus komercinio arbitražo teismas, siūlome įrašyti į Jūsų sutartis (kontraktus) arbitražinę išlygą:
 
 
Lietuvių kalba:

Kiekvienas ginčas, kylantis iš šios sutarties ar su ja susijęs, galutinai sprendžiamas arbitražu Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal Arbitražo procedūros reglamentą.
Visi procesiniai dokumentai šalims bus siunčiami elektroniniu paštu šiais adresais ...(nurodyti kiekvienos šalies el. pašto adresus).
Arbitražo teismo arbitrų bus .......... (vienas arba trys).
Arbitražo vieta - .......... (miestas, valstybė).
Arbitražiniame procese bus vartojama .......... kalba.
Ginčui taikytina ... (valstybė) materialinė teisė.“
 

 
Anglų kalba:

„Any dispute, arising out of or relating to this contract, shall be finally settled by arbitration in the Vilnius Court of Commercial Arbitration in accordance with its Rules of Arbitration.
All procedural documents shall be served via parties‘ e-mails ...(please indicate e-mails of each party to the contract).
The number of arbitrators shall be ... .
The place of arbitration shall be ... .
The language of arbitration shall be ... .
The law of ... shall be applicable to the dispute.“

 
Rusų kalba:

“Любой спор, возникший из настоящего договора или с ним связанный, окончательно решается посредством арбитража в Вильнюсском коммерческом арбитражном суде по Регламенту арбитражной процедуры.
Все процессуальные документы сторонам вручаются посредством электронной почты по следующим адресам … (указать  эл. почту каждой из сторон договора).
Арбитражный суд должен состоять из  ………. (указать число) арбитров.
Место арбитража - ………. (указать город и государство).
Язык, на котором будет осуществляться арбитражный процесс … (указать язык).
К разрешению спора применимо право … (указать государство).”

 
 
! Ginčams dėl tarptautinio krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis, arbitražinis susitarimas (arbitražinė išlyga) turi būti papildyta nuostata:
 
Lietuvių kalba:
„Arbitražo teismas vadovaujasi Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR)“.

Anglų kalba:
“Arbitral Tribunal shall apply Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) – (Geneva, 19 May 1956).”

Rusų kalba:
”Арбитражная коллегия применяет положения Женевской конвенции 1956 г. о договоре международной перевозки грузов (CMR).”
_____________________________________________________________________________________________
ARBITRAŽINIS SUSITARIMAS ginčui kilusiam iš DARBO sutarties (LT) (ENG)

MEDIACIJOS - ARBITRAŽO SUSITARIMAS ginčui kilusiam iš DARBO sutarties (LT) (ENG)
_____________________________________________________________________________________________

Asmenims, pageidaujantiems, kad ginčų, nesutarimų ar reikalavimų, kylančių iš jų sudaromų sutarčių ar su jomis susijusių, nagrinėjimą mediacijos būdu organizuotų ir administruotų Vilniaus komercinio arbitražo teismas, siūlome įrašyti į Jūsų sutartis (kontraktus) standartinę mediacijos išlygą arba mediacijos-arbitražo išlygą:


Mediacijos išlyga 
 
Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar su ja susijęs, 
sprendžiamas mediacijos (taikinamojo tarpininkavimo) būdu Vilniaus komercinio arbitražo teisme 
pagal šio teismo Mediacijos taisykles. Jeigu per tris mėnesius nuo taikinamojo tarpininkavimo 
(mediacijos) pradžios šalims nepavyksta susitarti taikiai dėl ginčo užbaigimo, bet kurios iš šalių 
iniciatyva atitinkamas ginčas gali būti perduodamas galutinai išspręsti teisės aktų nustatyta tvarka.
“ 

 
Mediacijos-arbitražo (Med-Arb) išlyga 
 
Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar su ja susijęs, 
sprendžiamas mediacijos (taikinamojo tarpininkavimo) būdu Vilniaus komercinio arbitražo teisme 
pagal šio teismo Mediacijos taisykles. Jeigu per tris mėnesius nuo taikinamojo tarpininkavimo 
(mediacijos) pradžios šalims nepavyksta susitarti taikiai dėl ginčo užbaigimo, bet kurios iš šalių 
iniciatyva atitinkamas ginčas gali būti perduodamas galutinai išspręsti arbitražu Vilniaus komercinio 
arbitražo teisme pagal Arbitražo procedūros reglamentą.
 
 
Visi procesiniai dokumentai šalims bus siunčiami elektroniniu paštu šiais adresais ... (nurodyti 
kiekvienos šalies el. pašto adresus). 
Arbitražo teismo arbitrų bus ... (vienas arba trys). 
Arbitražo vieta - ... (miestas, valstybė). 
Arbitražiniame procese bus vartojama ... kalba. 
Ginčui taikytina ... (valstybė) materialinė teisė.“
 
____________________________________________________________________________________________

SPORTO ARBITRAŽO prie VILNIAUS KOMERCINIO ARBITRAŽO TEISMO
rekomenduojamos išlygos

 
Vilniaus komercinio arbitražo teismas rekomenduoja šalims, pageidaujančioms, jog jų santykiuose sporto srityje kilęs ginčas būtų nagrinėjamas Sporto arbitraže prie Vilniaus komercinio arbitražo teismo, naudoti tokias arbitražines išlygas:

A. Tuo atveju, kai arbitražinė išlyga yra įtraukiama į tarp šalių sudaromą sutartį:  
  • "Kiekvienas ginčas, kylantis iš šios sutarties ar su ja susijęs, galutinai sprendžiamas arbitražu Sporto arbitraže prie Vilniaus komercinio arbitražo teismo  (VKAT SA) pagal Sporto arbitražo procedūros reglamentą. Ginčą nagrinėja vienas arbitras.[1] Arbitražo vieta – Vilnius, Lietuva[2]. Arbitraže bus vartojama [_____________] kalba. Arbitražas ginčą spręs vadovaudamasis ex aequo et bono principu.  

B. Tuo atveju, kai arbitražinė išlyga yra įtraukiama į sporto organizacijos įstatus ar kitą veiklos reglamentą ar dokumentą (pavyzdžiui varžybų taisykles): 
  • "Kiekvienas ginčas, kylantis iš [______] ar susijęs su [___], galutinai sprendžiamas arbitražu Sporto arbitraže prie Vilniaus komercinio arbitražo teismo (VKAT SA) pagal Sporto arbitražo procedūros reglamentą. Ginčą nagrinėja vienas arbitras[3]. Arbitražo vieta – Vilnius, Lietuva. Arbitraže bus vartojama [_____________] kalba.  

C. Tuo atveju, kai arbitražinė išlyga yra įtraukiama į sporto organizacijos ar jos organo įstatus ar kitą veiklos reglamentą, dokumentą ir/ arba varžybų taisykles, siekiant, jog Sporto arbitražas prie Vilniaus komercinio arbitražo teismo veiktų kaip apeliacinė, tačiau galutinė, ginčo nagrinėjimo institucija (instancija) arba Sporto arbitražas prie Vilniaus komercinio arbitražo teismo veiktų kaip institucija sporto organizacijos ar jos organo priimtam sprendimui apskųsti: 
  • [______________] priimtas sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Sporto arbitražui prie Vilniaus komercinio arbitražo teismo, kuris ginčą nagrinės pagal Sporto arbitražo procedūros reglamentą. Apeliacinis skundas gali būti paduotas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundžiamo sprendimo įteikimo dienos. Arbitražo vieta – Vilnius, Lietuva. Arbitraže bus vartojama [_____________] kalba.
 
[1] Pastaba: šalys gali susitarti ir dėl kitokio arbitrų skaičiaus, t.y. 3-jų arbitrų.
[2] Pastaba: šalys gali susitarti ir dėl kitos jiems priimtinos ginčo nagrinėjimo vietos.
[3] Pastaba: šalys gali susitarti ir dėl kitokio arbitrų skaičiaus, t.y. 3-jų arbitrų.
 
VILNIAUS ARBITRAŽO DIENA 2024 Vilniaus komercinio arbitražo teismas ir Vilniaus arbitražo bendruomenė 2024 m. rugsėjo 13 d. organizuoja Vilniaus arbitražo dieną 2024.  Registracija jau atidaryta! Plačiau
Kiek arbitrų turėtų nagrinėti ginčą iki 30 000 Eur ?
Vilniaus komercinio arbitražo teismas
M.Valančiaus g. 1A-7, LT-03155 Vilnius, Lietuva
Tel.: (+370 5) 261 45 17  Faks.: (+370 5) 278 43 63
El. p.: info(eta)arbitrazas.lt

Privatumo politika

  
Steigėjai
  •  
  •   


  •  


  •  
© 2013-2023, Vilniaus komercinio arbitražo teismas. Visos teisės saugomos.