VILNIAUS KOMERCINIO ARBITRAŽO TEISMO REKOMENDUOJAMA ARBITRAŽINĖ IŠLYGA


Asmenims, pageidaujantiems, kad ginčų, nesutarimų ar reikalavimų, kylančių iš jų sudaromų sutarčių ar su jomis susijusių, nagrinėjimą organizuotų ir administruotų Vilniaus komercinio arbitražo teismas, siūlome įrašyti į Jūsų sutartis (kontraktus) tipinę arbitražinę išlygą:
 
 
Lietuvių kalba:

Kiekvienas ginčas, kylantis iš šios sutarties ar su ja susijęs, galutinai sprendžiamas arbitražu Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal Arbitražo procedūros reglamentą.
Visi procesiniai dokumentai šalims bus siunčiami elektroniniu paštu šiais adresais ...(nurodyti kiekvienos šalies el. pašto adresus).
Arbitražo teismo arbitrų bus .......... (vienas arba trys).
Arbitražo vieta - .......... (miestas, valstybė).
Arbitražiniame procese bus vartojama .......... kalba.
Ginčui taikytina ... (valstybė) materialinė teisė.“
 

 
Anglų kalba:

„Any dispute, arising out of or relating to this contract, shall be finally settled by arbitration in the Vilnius Court of Commercial Arbitration in accordance with its Rules of Arbitration.
All procedural documents shall be served via parties‘ e-mails ...(please indicate e-mails of each party to the contract).
The number of arbitrators shall be ... .
The place of arbitration shall be ... .
The language of arbitration shall be ... .
The law of ... shall be applicable to the dispute.“

 
Rusų kalba:

“Любой спор, возникший из настоящего договора или с ним связанный, окончательно решается посредством арбитража в Вильнюсском коммерческом арбитражном суде по Регламенту арбитражной процедуры.
Все процессуальные документы сторонам вручаются посредством электронной почты по следующим адресам … (указать  эл. почту каждой из сторон договора).
Арбитражный суд должен состоять из  ………. (указать число) арбитров.
Место арбитража - ………. (указать город и государство).
Язык, на котором будет осуществляться арбитражный процесс … (указать язык).
К разрешению спора применимо право … (указать государство).”

 
 
! Ginčams dėl tarptautinio krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis, arbitražinis susitarimas (arbitražinė išlyga) turi būti papildyta nuostata:
 
Lietuvių kalba:
„Arbitražo teismas vadovaujasi Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR)“.

Anglų kalba:
“Arbitral Tribunal shall apply Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) – (Geneva, 19 May 1956).”

Rusų kalba:
”Арбитражная коллегия применяет положения Женевской конвенции 1956 г. о договоре международной перевозки грузов (CMR).”
VILNIAUS ARBITRAŽO DIENA 2024 Vilniaus komercinio arbitražo teismas ir Vilniaus arbitražo bendruomenė 2024 m. rugsėjo 13 d. organizuoja Vilniaus arbitražo dieną 2024.  Registracija jau atidaryta! Plačiau
Kiek arbitrų turėtų nagrinėti ginčą iki 30 000 Eur ?
Vilniaus komercinio arbitražo teismas
M.Valančiaus g. 1A-7, LT-03155 Vilnius, Lietuva
Tel.: (+370 5) 261 45 17  Faks.: (+370 5) 278 43 63
El. p.: info(eta)arbitrazas.lt

Privatumo politika

  
Steigėjai
  •  
  •   


  •  


  •  
© 2013-2023, Vilniaus komercinio arbitražo teismas. Visos teisės saugomos.